Skip to main content

Raziskovalno delo in delo na Splošnem sodišču Evropske unije

Moje raziskovalno in praktično delo na Sodišču EU obsega široko področje pravnih vidikov evropske integracije. V raziskavah se osredotočam predvsem na ustavnopravna vprašanja EU, predvsem temeljnih pravic in evropske demokracije, ki jih obravnavam tako s teoretičnega vidika kakor tudi z vidika novih tehnologij. Na svoji akademski poti sem poglobljeno raziskovala tudi vlogo Sodišča EU pri razvoju in razlagi evropskega prava ter pomen njegove sodne prakse za Slovenijo, kakor tudi pravne vidike zunanjih odnosov EU. Kot pravna svetovalka na Sodišču EU sem pridobila obširno strokovno znanje s področja prava EU, predvsem prava varstva potrošnikov EU, mednarodnega zasebnega prava EU, civilnega prava EU, prava prostega pretoka blaga EU, prava varstva konkurence EU in carinskega prava EU. Od imenovanja na mesto sodnice dne 6. julija 2021 svoje delo na področju prava EU nadaljujem z obravnavanjem primerov Splošnem sodišču EU.

Raziskovalno delo
Celotna bibliografija
Članki
Monografije in druga zaključena dela
Gostujoča raziskovalka
Gostujoča predavanja in konference
Raziskovalno delo

Znanstvena monografija Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, napisana v soavtorstvu s prof. dr. Verico Trstenjak, obsežno in poglobljeno predstavi ključna vprašanja evropskega prava, od evropskih institucij, sodnega varstva in temeljnih načel do temeljnih svoboščin ter prava konkurence. Obravnava tudi številne slovenske primere pred Sodiščem EU ter pomen prava EU za Slovenijo.

Trstenjak, Verica; Brkan, Maja. Pravo EU: ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. Ljubljana: GV založba, 2012. 823

Raziskovalno delo

Knjiga Postopki pred Sodiščem EU, ki je plod sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki za evropsko pravo, ima namen pravo EU približati slovenskim sodnikom, odvetnikom in pravobranilcem. Knjiga je praktični priročnik, v katerem so predstavljeni temeljni postopki pred tem sodiščem in jedrnati odgovori na številna vprašanja, ki se slovenskim pravnikom zastavljajo pri delu z evropskim pravom.

Brkan, Maja (ur.). Postopki pred Sodiščem EU: priročnik za sodnike, odvetnike in državne pravobranilce. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 281 str.

Raziskovalno delo

Znanstvena monografija Pravne razsežnosti zunanje politike EU je prva knjiga v slovenskem jeziku, ki obravnava pravne vidike skupne zunanje in varnostne politike EU. Knjiga, ki je rezultat avtoričine doktorske disertacije, poglobljeno raziskuje pravno teoretično vprašanje, ali imajo akti, sprejeti na tem področju, značaj pravnih aktov, in ali lahko posledično to področje označimo kot pravni red. Poseben poudarek je na analizi omejene vloge Sodišča EU na tem področju.

Brkan, Maja. Pravne razsežnosti zunanje politike EU. Ljubljana: GV Založba, 2009. 351 str.

Raziskovalno delo

Knjiga Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment, ki sva jo uredili skupaj z Evangelio Psychogiopoulou, se osredotoča na vlogo evropskih in nacionalnih sodišč pri varstvu temeljnih ustavnih pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. H knjigi so poglavja prispevali priznani pravni strokovnjaki iz Slovenije, Belgije, Finske, Grčije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Slovaške, Španije in Združenega kraljestva. Prispevek urednice in avtorice Maje Brkan obravnava sodno prakso Sodišča EU glede varstva navedenih temeljnih pravic in analizira, kako to sodišče tehta med omenjenima pravicama in drugimi interesi.

Brkan, Maja; Psychogiopoulou, Evangelia (ur.). Courts, privacy and data protection in the digital environment. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, 2017, 241 str.